หน้าหลัก > ประวัติ TSP > มาตรฐานสากล

มาตรฐานสากล

International Standard มาตรฐานสากลให้รายละเอียดสำหรับผลิตภัณฑ์บริการและระบบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาฑความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ ISO ได้ตีพิมพ์มากกว่า 19,000 นานาชาติมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องครอบคลุมเกือบทุกอุตสาหกรรมจากเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของอาหารการเกษตรและการดูแลสุขภาพ
ISO 9001:2008 การจัดการคุณภาพ  (Quality Management) มาตรฐาน ISO 9001 ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานทั่วไปและเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและบริการองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001  สะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนโดยแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและการจัดการคุณภาพ Quality Management
ISO 14001:2004 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) เป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติสำหรับบริษัทและองค์กรที่เรียกร้องให้ระบุและควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม